Los Angeles for Seniors, a Public Service Website for seniors and their families featuring senior centers, resources and elder abuse prevention.

bullet Email Us

  bullet About Us

Search our Web

armenian language
Armenian
chinese language
Chinese
japanese language
Japanese
korean language
Korean
tagalog pilipino language
Pilipino
russian language
Russian

Spanish
yiddish language
Yiddish

navigation button: solve a problem
navigation button: senior centers
navigation button: senior resources
navigation button: housing and long term care
navigation button: get involved
navigation button: for caregivers
navigation button: training and jobs
navigation button: L.A. Metro MDT
navigation button: contact us
Home >> Tagalog/Pilipino
 

Filipino American Service Group, Inc.

  Filipino American 
  Service Group, Inc.

  135 N. Park View Street
  Los Angeles, CA 90026
  Tel: (213) 487-9804
  FAX:(213) 487-9806
  Email: fasgi@fasgi.org 

  Web site: 
  http://www.fasgi.org/
  Maraming maaring gawin 
  ang mga matatanda.
  Ang hardin ay  puweding gamitin
  sa pulong, sayawan at sa iba
  pang mga kasiyahan.
  Maraming  paraan ang
  nakalaan upang makatulong sa
  mga matatandang
  mamamayan at sa kanilang
  pamilya, kasama rito
  ang mga sumusunod:

    . Tulong pansarili
    . Sa pang araw-araw na pamumuhay
    . Sa pagkain
    . Kalusugang pangkaisipan at pangangatawan
    . Transportasyon
    . Pagbibigay kahulugan at pagsasalin
    . Pansariling katiwasayn
    . Legal na serbisyo at suporta
    . Mga dibersiyon o aliwan
    . Hanapbuhay at boluntaryong pagkakataon
    . Pabahay
    . Tulong sa paglutas ng problema

May tinutustusan ang Lungsod ng Angeles sa pampook para sa mga matatanda.  Ito’y nagbibigay serbisyo at sangguni.

Maliban sa naturang pampook, mayroon ding mga pamayanang ahensiya at pang-rehiyong organisasyon na makapagbibigay serbisyo.

Maari lang na tumawag sa

213-487-9804

Kung ang isang matanda ay nilalapastangan, nilalait o nanganganib, tumawag at isuplong ang problema at humingi ng tulong sa:

Adult Protective Services:          213-351-5401

Los Angeles Police Department:  213-485-2681

Kung sino man ang nasa panganib, tumawag agad at humingi ng tulong sa 911.

 

Home | Solve a Problem |  Senior Centers | Senior Resources |  Long Term Care
 
Get Involved! | For Caregivers | Training & Jobs | LA Metro MDT | Site Map | About us
We hope you have found this Public Service Web Site to be helpful. Please verify the accuracy of any information or advice you find when using this site. Do not hesitate to
CONTACT US. We welcome your comments and are grateful for your bringing any needed corrections to our attention. 
This site was first published in April, 2001.

LA4Seniors Logo Link to Community Partners

 Community Partners